Human design systém

Human design (HD) je logický systém, který prostřednictvím vizuální mapy ukazuje, jaký je náš jedinečný způsob pohybu ve světě, tedy kdo jsme a jak fungujeme ve vztahu k sobě a našemu okolí. HD přímo mapuje, v čem jsme odlišní od našeho okolí, tedy s jakou genetickou predispozicí jsme se narodili a jak se podle ní můžeme přirozeně rozhodovat, abychom mohli naplno prožívat naši jedinečnost a žít život, který nám opravdu patří. 

Cílem HD je ukázat, jak můžeme žít a dělat pro nás správná rozhodnutí v souladu s mechanickým nastavením našeho těla, tedy s tím, co je pro nás přirozené a zdravé. To nám pomůže se hlouběji spojit s našimi vlastními zdroji, více si důvěřovat a žít naplněný život bez zbytečného odporu a chaosu. HD nás vede k pochopení, jaké lidské charakteristiky nám byly od narození dané, a tedy se na ně můžeme vždy spoléhat (zabarvené části v mapě). Na druhé straně také ukazuje, v čem jsme zranitelní a náchylní k podmínění vnějšími vlivy (bílá místa v mapě). Nejčastěji nás podmiňuje naše rodina, lidé v našem okolí, ale i momentální planetární tranzity. Tyto nestálé aspekty naší lidské přirozenosti jsou téměř vždy zdrojem našeho utrpení, jelikož věříme, že je s námi něco špatně, něco nám chybí a proto se necítíme úplní. Naše mysl si tuto proměnlivost interpretuje jako problém, který je třeba řešit, a tak si v průběhu života postupně vytvoří soubor vzorců jednání a myšlení (tzv. „nepravé já“), které jsou pro nás dlouhodobě nezdravé a kontraproduktivní ve snaze tuto proměnlivost vykompenzovat.

Když se řídíme tím, co nám říká naše mysl o nás samotných a našem životě, vytváříme tím více a více odporu v našem životě a vzdalujeme se tomu, co je pro nás přirozené. Právě proto se nemůžeme spoléhat na jakákoliv rozhodnutí, která vychází ze spekulace naší mysli, protože jsou téměř vždy motivovány tím, co si myslíme, že nám chybí. Taková rozhodnutí nás nikdy nemohou naplňovat, protože tím jdeme sami proti sobě a tomu, co je pro nás přirozené. Mysl je skvělým nástrojem pro komunikaci, analýzu a může být zdrojem inspirace pro druhé, ale je špatným pánem, když se snaží řídit náš život.

I když nemůžeme změnit to, co nám nebylo dáno, můžeme se naučit zacházet s tím, co nám dáno bylo a začít to respektovat. HD nám ukazuje, že na základě těchto našich daných lidských charakterstik máme každý svůj vnitřní mechanismus pro správná rozhodnutí, který sídlí v našem těle. Když se podle něj dlouhodobě řídíme, můžeme začít pozorovat, jak naše podmínění funguje a po nějakém čase se všechny naše nestálé atributy mohou stát zdrojem naší moudrosti. Pochopením toho, jak funguje naše podmínění ve spojení s našimi vrozenými charakteristikami, můžeme postupně změnit pohled sami na sebe, přijmout se a mít se rádi takoví, jací jsme.

Na základě data, místa a přesného času narození vygeneruje speciální software Human design mapu. Pro celkové pochopení mechaniky designu člověka je dobré začít osobní analýzou, tedy základním výkladem, který vám poskytne certifikovaný a zkušený lektor.

 

Mapa (Rave Bodygraf)

Mapa neboli Rave Bodygraf je grafická reprezentace našeho organismu – těla a mysli. Je zobrazen na siluetě lidského těla, a tedy i její struktura odpovídá biologickým funkcím našeho těla, které velmi úzce souvisí s psychologií naší mysli. Struktura Bodygrafu je vždy stejná – každá mapa, stejně jako každý člověk, má 9 center (čtverce, trojúhelníky a kosočtverec), 36 kanálů– spojení mezi centry a 64 bran umístěných v jednotlivých centrech. Tyto brány odpovídají 64 hexagramům, které známe z čínského i’chingu a mají své pevné postavení v určitém centru resp. v Bodygrafu. Každý hexagram odpovídá konkrétnímu aspektu lidské přirozenosti, ať už je aktivní (zabarvený) nebo ne. Každý člověk disponuje všemi 64 potenciály, tedy má možnost prožívat všechny aspekty lidské přirozenosti (stejně jako máme všichni lidské tělo se všemi jeho orgány a žlázami), ale s tím rozdílem, že některé atributy jsou nám už od narození dané a některé prožíváme prostřednictvím druhých lidí. Podle HD máme všichni v naší mapě celkem 13 vědomých a 13 nevědomých aktivací, jejichž syntéza je vizuálně zobrazena v Bodygrafu a určuje naše fixní vědomé a nevědomé charakteristiky, které dohromady utváří náš typ, naši strategii a vnitřní autoritu (nebo proces) pro správná rozhodnutí. Postavení planet v momentu našeho narození odpovídá vědomým aspektům naší osobnosti (černá čísla vpravo), zatímco červená kalkulace vlevo odpovídá nevědomým aspektům našeho těla a automaticky se vypočítá 88 dní před naším narozením.

Všechna barevná místa v mapě zobrazují naše vrozené ať už vědomé nebo nevědomé charakteristily (danosti) a bílá místa naopak zobrazují to, v čem jsme otevření vlivům (podmínění) z našeho okolí. Jedinečnost každého člověka spočívá v unikátní kombinaci definovaných (zabarvených) a otevřených (bílých) míst.

Nezáleží na množství definovaných center a kanálů, neexistuje ani lepší nebo horší design. Záleží jen na tom, do jaké míry je člověk schopen integrovat a žít potenciál, který je obsažen v jeho konkrétním designu.

 

Devět center

V Human design Rave Bodygrafu se nachází 9 center, která představují základní prvky celé mapy. Každé centrum má určitou funkci a je spojeno s jednotlivými orgány a žlázami, které řídí důležité biochemické a fyziologické procesy v našem těle. Fungování jednotlivých center je třeba vždy chápat v kontextu individuálního designu. Máme 2 centra tlaku (Hlava a Kořen), 4 energetická centra – motory (Sakrální centrum, Solar plexus, Kořen a Srdce), 3 centra vědomí (Slezina, Ajna a Solar plexus), centrum sebevyjádření (Krk) a centrum identity (G).

Hlavní funkce center:

Hlava

centrum mentálního tlaku, inspirace, pochybností a zmatku (šišinka)

Ajna

centrum mentálních konceptů, nápadů a názorů (hypofýza, hypothalamus)

Krk

centrum komunikace, manifestace akce a transformace (štítná žláza, metabolismus)

G

centrum lásky, identity a směru (játra, krev)

Srdce

centrum ega, silné vůle, sebehodnoty a materiálních potřeb (srdce, brzlík, žaludek, žlučník)

Slezina

centrum zdraví, imunity, wellbeing, péče (slezina, lymfatický a imunitní systém)

Solar plexus

emocionální a nervový systém, centrum vášně a tužbeb, potenciální emoční inteligence (ledviny, močový měchýř, slinivka, prostata, nervový systém, plíce)

Sakrální

centrum dostupnosti životní energie, sexuality a reprodukce, energie k práci (vaječníky, varlata)

Kořen

centrum fyzického tlaku, stresu, adrenalinu a poteciální deprese (nadledvinky)

Čtyři základní typy

Human design systém rozlišuje 4 základní typy lidí. Typ je mechanickou syntézou všech definovaných vědomých a nevědomých charakteristických aspektů v mapě každého člověka. Na základě specifické aury disponuje každý typ určitou strategií, která vede k efektivnímu pohybu životem a přirozenému procesu rozhodování. Rozhodovací strategie všech typů začíná čekáním. Generátor si potřebuje počkat na reakci, Manifestor na to, až bude vědět, co má udělat a informovat své okolí, než se dá do akce, Projektor si potřebuje počkat na pozvání a Reflektor na uplynutí min. jednoho měsíčního cyklu (28 dní). Každý typ má svůj vlastní "podpis", který zažívá, když žije dlouhodobě v souladu se svým nastavením. Generátor zažívá uspokojení, Manifestor klid, Projektor úspěch a Reflektor překvapení. Stejně tak každý typ má své téma, které se projeví, když člověk nerespektuje strategii svého typu: Generátor zažívá frustraci, Manifestor vztek, Projektor se cítí zahořklý a Reflektor zklamaný. Níže uvádím pouze nejtypičtější charakteristiky, které mají jednotlivé typy společné. Toto rozdělení je velmi obecné - pro každý typ existuje nespočet různých variací.

Generátor

Generátor a Manifestující Generátor (MG) je nejrozšířenějším typem (tvoří asi 70 % světové populace) a jejich podstata se váže k definovanému (zabarvenému) Sakrálnímu centru, tedy místu v oblasti podbřišku, z něhož vychází vitální životní energie. Rozdíl mezi Generátorem a Manifestujícím Generátorem je ten, že Manifestující Generátor má vedle definovaného Sakrálního centra navíc ještě spojení minimálně jednoho ze 4 center motorů (Sakrální centrum, Srdce, Solar plexus nebo Kořen) s centrem Krku. To mu dává určitý manifestující potenciál a schopnost jednat samostatně, ale jelikož se jedná stále o generující typ, je třeba respektovat stejnou strategii jako má Generátor, a to je jednání v reakci. Je to právě díky definovanému Sakrálnímu centru a s tím související receptivní a otevřené auře, která má schopnost do jejich života přitahovat různé situace, příležitosti a lidi. Aby mohli rozlišit, co je pro ně energeticky správné a co ne, resp. do čeho se mají zapojit a co odmítnout, je zapotřebí, aby se rozhodovali v reakci na to, co k nim přichází. Pokud se rozhodují v reakci na to, co je, žijí v souladu se svojí přirozeností a zapojí se do toho, co jim přináší větší a větší pocit vnitřního uspokojení z toho, do čeho investují svoji životní energii. Je to proto, že mechanismus Sakrálního centra je o (ne)dostupnosti energie za daných okolností. Sakrální centrum je velmi silný motor, který má schopnost se reprodukovat (ve smyslu plodit děti), ale i něco budovat a tvořit skrze konzistentní práci či nějakou aktivitu. To znamená, že generující typy jsou zde od toho, aby tuto životní energii používali aktivním způsobem, nejlépe na práci nebo činnost, která je baví a přináší jim dlouhodobě pocit uspokojení. Generující typy mají díky výchově a společenskému podmínění tendence začínat (iniciovat) nové věci, což je strategie, která jim nepatří. Když Generátor nebo MG začne jednat na základě mentální spekulace o tom, co si myslí, že by měl dělat, čeho by měl dosáhnout nebo co by měl ve svém životě změnit, pouští se do věcí, na které nemá potřebnou energii. Postupně se v nich hromadí pocit frustrace, protože nebyly naplněny jejich očekávání a věci se nevyvíjejí podle jejich představ. Právě proto se často cítí zaseknutí a hledají způsob, jak ukončit to, co jednou sami iniciovali. Všichni Generátoři a MG jsou přirozeně zaměřeni sami na sebe a na to, co dělají. Jediná pro ně relevantní otázka je: Kdo jsem já?, což velmi úzce souvisí s tím, do čeho dlouhodobě investují svoji vitální energii, a zda jim to přináší pocit uspokojení nebo frustrace. Pro Generátory a MG je zdravé jít spát tehdy, až když zcela vyčerpali svoji energii a cítí se opravdu unavení. To jim zaručí kvalitní spánek a potřebnou regeneraci.

 

Manifestor

Manifestor patří spolu s generujícími typy k tzv. energetickým typům. Narozdíl od Generátorů je v populaci zastoupen jen ze 7%. Manifestor se od Generátora liší tím, že má otevřené Sakrální centrum a má vždy minimálně jeden ze 4 motorů přímo nebo nepřímo spojený s centrem Krku, tedy místem (sebe)vyjádření, akce a komunikace s vnějším světem. To znamená, že Manifestor zde není primárně od toho, aby se identifikoval s tím, co opakovaně dělá, tedy s dlouhodobou, konzistentní prací “od – do”, ale aby začínal nové věci, a přinášel tak změnu do světa kolem sebe. Manifestora přirozeně zajímá, jaký dopad (vliv) mají jeho akce na druhé, jelikož je mechanicky uzpůsoben k tomu, aby začínal (inicioval) nové věci, tj. aby dával zrod novým projekům, setkáním, vztahům apod. Díky typické uzavřené auře může vyzařovat jistou nedostupnost, ale právě jeho aura mu umožňuje manifestovat to, co mu říká jeho vnitřní autorita. Aby se vyhnul nevyžádaným zásahům druhých lidí a případné rezistenci ze strany svého okolí, je důležité, aby předtím, než se pustí do akce, informoval ty, kterých se to přímo týká. Tímto způsobem eliminuje napětí ve vztazích, vlastní strachy, ale i případná další nedorozumění, která jeho akce může vyvolat. Pokud Manifestor neinformuje (jde opravdu i o každodenní záležitosti typu “jdu se projít”), nevyhnutelně naráží na rezistenci svého okolí, která v něm může vyvolat vztek, jelikož se věci nedějí tak, jak potřebuje. Jeho cílem je zažívat v životě klid, což je výsledek toho, když žije dlouhodobě svůj život po svém, v souladu s jeho vnitřní autoritou. To v žádném případě nevylučuje přítomnost druhých lidí v jeho životě, spíše naopak. Je pro něj ale velmi důležité najít balanc mezi závazky a potřebou trávit čas o samotě, což je pro Manifestora naprosto zásadní, stejně jako dostatek odpočinku.

Projektor

Projektor (cca 20 % populace) patří k tzv. neenergetickým typům, které se od těch energetických odlišují tím, že mají otevřené, tedy nekonzistentní Sakrální centrum (energie k práci a reprodukci) a nemají spojený ani jeden ze 4 motorů s centrem Krku (manifestace, akce). To znamená, že Projektoři zde nejsou od toho, aby generovali energii skrze konzistentní práci “od-do” (jako Generátoři), nebo aby začínali nové věci (jako Manifestoři). Největším darem Projektora je BÝT SI VĚDOM toho, jak fungují druzí lidé a svět kolem něj, jelikož má přirozenou schopnost rozpoznat a pochopit příčiny a souvislosti, jak funguje život nebo určitý systém ve své komplexnosti. To z něj dělá potenciálně dobrého průvodce, vědce, terapeuta či učitele. Projektor není přirozeně stavěn na dlouhodobou, opakující se práci, ale může najít uplatnění jako specialista na určitou oblast (systém) a pracovat efektivně v kratších časových intervalech. Nejlépe se uplatní tehdy, když může vést druhé lidi v jejich práci. Projektor má díky zaměřené auře dar rozpoznat druhého člověka (nejčastěji Generátora resp. Manifestujícího Generátora) a efektivně ho vést tak, aby používal svoji vitální energii v souladu s jeho přirozeností. Projektor není zaměřen sám na sebe, ale přirozeně ho zajímá, kdo je ten druhý, jelikož aura Projektora je jako scanner, který dokáže číst druhého člověka a rozpoznat, jaké jsou jeho silné a slabé stránky a podle toho ho vést ke správnému a efektivnímu zacházení s jeho energií. Projektor nejlépe funguje v kontaktu jeden na jednoho. Více lidí pohromadě pro něj může být matoucí, jelikož neví, na koho se má zaměřit dřív. Aby Projektor mohl úspěšně vést druhého člověka, je potřeba, aby ten druhý nejdřív rozpoznal jeho kvality a formálně ho POZVAL do interakce nebo k nějaké aktivitě (spolupráci, obchodu, vztahu, projektu apod.). To je samozřejmě velká výzva, jelikož pozvání nepřichází každý den a vyžaduje hodně trpělivosti. Správné pozvání je pro Projektora naprosto klíčové k tomu, aby mohl v životě zažít úspěch. Ten je odvozen od toho, do jaké míry si je vědom toho, jak funguje svět a lidé kolem něj. To vyžaduje dobré pozorovací a studijní schopnosti, které Projektor přirozeně má a potřebuje je dále rozvíjet. Bez toho, aniž by porozuměl tomu, jak fungují druzí lidé a skrze ně také sám sobě, je pro něj velmi těžké najít uplatnění ve světě zaměřeném na výkon, kterému vládnou energetické typy. Každý Projektor si potřebuje velmi dobře vybírat, k čemu se dlouhodobě zaváže a jaké lidi bude mít ve svém životě, jelikož poté velmi silně násobí buď jejich spokojenost nebo frustraci. Proto by si měl dávat dobrý pozor na to, jakými lidmi se bude obklopovat (tedy jaké pozvání přijme), protože to bude mít velký vliv na jeho zdraví a celkový pocit pohody. Jeho strategie “počkat si na pozvání” ho chrání před interakcí a závazky s nesprávnými lidmi, kteří nerozpoznají jeho kvality, a potenciálně by mohli negativně ovlivnit jeho život. Když se Projektor snaží aktivně vyhledávat pozornost druhých lidí a iniciuje interakci, vede to k tomu, že naráží na rezistenci svého okolí a cítí se zahořklý, jelikož ho druzí lidé buď ignorují nebo neocení za to, kdo opravdu je. Může se tak dostat do situací, které jsou pro něj dlouhodobě nezdravé, vyčerpávající nebo ponižující. Projektor by se neměl vyčerpávat přehnanou aktivitou nebo namáhavou dlouhotrvající prací. Naopak by si měl dopřát dostatek odpočinku k tomu, aby se mohl dobře zregenerovat. V zásadě by si měl chodit lehnout ještě předtím, než je zcela unavený.

 

Reflektor

Reflektor je velmi speciální typ, který je zastoupen pouze 1 % v celkové populaci. Vyznačuje se tím, že nemá ve svém designu žádnou definici (všechna centra jsou bílá). To znamená, že je velmi náchylný a citlivý k prostředí, ve kterém se nachází. Díky „teflonové“ auře má schopnost reflektovat a zrcadlit energii skupiny lidí a prostředí, ve kterém se pohybuje. To z něj potenciáně dělá velmi schopného leadra a koordinátora jakékoliv skupiny, jelikož vidí, jak druzí lidé v rámci skupiny (ne)fungují. Když Reflektor jedná jako energetické typy (Manifestor a Generátor), může často zažívat zklamání z nefunkčních vztahů, z konformity druhých lidí, a z toho, že ho druzí nevidí. Reflektor je na rozdíl od ostatních typů tzv. lunární typ, což znamená, že jeho život je silně ovlivněn cykly měsíce. Proto je jeho strategie pro správná rozhodnutí počkat si vždy minimálně jeden měsíční cyklus (28 dní), aby měl možnost nahlédnout dané rozhodnutí z různých úhlů pohledu, protože se jeho perspektiva během měsíce může měnit podle toho, která část jeho designu je zrovna definovaná. Trpělivost mu do života přináši potřebnou stabilitu a respekt. Pozorováním vlivu měsíce může Reflektor postupně odkrýt vzorce, které se každý měsíc opakují, což je základem pro jeho moudrost. Jelikož je pro Reflektora klíčové, v jakém místě žije a jakými lidmi se obklopuje, je potřeba nejdříve dané místo „vyzkoušet“ a dát si čas (min. 28 dní), než se např. přestěhuje do nového města nebo vezme nové zaměstnání. Pokud je na správném místě se správnými lidmi, tedy tam, kde se cítí dobře, bude čím dál častěji zažívat momenty překvapení. Zejména, když vidí, že se obklopuje lidmi, kteří se nějakým způsobem odlišují od ostatních, nebojí se být sami sebou a vybočují z davu. Interakce s takovými lidmi jsou pro Reflektora vždy velmi příjemným překvapením, jelikož se cítí oceněný a navíc dokáže posílit druhé v jejich individualitě.